Literatuur

 

 

Hoe weet ik dat het zo met de wereld is gesteld?

Door te kijken!

Lao Zi

 

 

 


 

 

 

 

Achterberg, Wouter en Zweers, Wim (red.), Milieufilosofie tussen theorie en praktijk, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht 1986
Achterhuis, Hans,
Natuur tussen mythe en techniek, Ambo, Baarn 1995
Basho,
De herfstwind dringt door merg en been (gekozen, vertaald, gannoteerd en ingeleid door Jos Vos), De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2001
Basho, Reisverslag van een verweerd skelet (vertaling Robert Hartzema), Meander, Amsterdam z.j.
Basho
, The narrow road to the deep north and other travel sketches, Penguin Classics, Harmondsworth 1970
Blyth, R.H., A History of Haiku Volume Two, The Hokuseido Press, Tokyo 1964/1977
Brakell Buys, Dr. W.R. van, Het godsbegrip bij Spinoza, een inleiding tot het monisme, Erven J. Bijleveld, Utrecht 1934
Bronzwaer, W, Lessen in lyriek, Sun, Nijmegen 1993
Caeiro, Alberto (Fernando Pessoa), De hoeder van kudden (vertaling en nawoord van August Willemsen), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 2003
Chuang-Tzu, The Inner Chapters (translated by A.C. Graham). Mandala/HarperCollins Publishers, London 1991
Chuang-Tzu, A Taoist Classic (translated by Fung Yu-Lan).
Foreign Lanuagesg Press, Beijing 1989
De Dijn, Herman, Spinoza, The Way to Wisdom, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 1996
Deelder, Jules, Dag en nacht geopend, De Bezige Bij, Amsterdam 1970
Dèr Mouw, J.A
., 'K ben Brahman. Maar we zitten zonder meid, Bert Bakker, Amsterdam 1980
Derrida, Jacques,
Marges van de filosofie (ingeleid en vertaald door Ger Groot), Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen 1995
Derrida, Jacques, Hoe niet te spreken (ingeleid en vertaald door Rico Sneller, Kok Agora/Pelckmans, Kampen/Kapellen 1997
Devall, Bill and George Sessions,
Deep Ecology: Living as if Nature Mattered, Peregrine Smith Books, Salt Lake City 1985
Duinker, Arjen
, Losse gedichten, Meulenhoff Nederland bv, Amsterdam 1990
Edmonds, J.M
., The Greek bucolic poets, Harvard University Press, Cambridge, MA 1977
Faverey, Hans
, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1993
Fox, Warwick, Toward a Transpersonal Ecology: Developing New Foundations for Environmentalism, Shambhala, London 1990
Geel, Chr. J. van
, Dierenalfabet, Het omliggend vee, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1978
Geel, Chr. J. van, Een bundel over zijn poëzie, Reflex, Utrecht 1979
Gelre, Henk van
, Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving, deel 2, Ambo/Baarn 1991
Genova, Judith, Wittgenstein, A Way of Seeing, Routledge, New York & London 1995
Goethe, Johan Wolfgang, Gedichte, Reclam, Stuttgart 1990
Gustafsson, Lars, Een raadselachtige verdwijning, Een keuze uit de gedichten 1950 - 1996 (vertaling J. Bernlef), De Bezige Bij, Amsterdam 1999
Heidegger, Martin, De oorsprong van het kunstwerk, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2002 (vertaling Mark Wildschut en Chris Bremmers)
Heidegger, Martin
, De landweg, Uitgeverij Damon, Budel 2001 (vertaling Jacob van Sluis)
Heidegger, Martin, Over denken, bouwen, wonen, Uitgeverij Sun, Nijmegen 1999 (vertaling prof. dr. H.M. Berghs)
Heraclitus, Fragmenten (bezorgd, vertaald en toegelicht door J. Mansfeld), Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1987
Heraclitus, Spreuken (vertaald, ingeleid en toegelicht door Cornelis Verhoeven), Ambo, Baarn 1993
Hottoit, Gilbert, Symbool en techniek, Over de technowetenschappelijke mutatie in de Westerse cultuur, Kok Agora, Kampen 1996
Hughes, Ted, New Selected Poems (1957-1994), faber and faber, London 1995
Huijsman, Ellen, Vroeger ving ik kikkerdril, Doctoraalscriptie Sociaalwetenschappelijke Milieukunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, september 1999
Humphreys, Christmas, Zen Buddhism, Pilgrims Book, Delhi 1949/1999
Hunter, J.F.M., Wittgenstein on Words as Instruments, Edinburgh University Press, Edinburgh 1990
Hussem, Willem, Warmte vergt jaren groei, Uitgerverij Stichting Plint, Eindhoven 1992
Jellema, C.O., Verzameld werk, Gedichten, Amsterdam, Querido 2005
Jensen, Rolf, The Dream Society, Columbus 2001
Jonge, Eccy de, Spinoza and Deep Ecology, Ashgate, Aldershot 2004
Klever, Dr W.N.A., Ethicom, Spinoza's Ethica vertolkt in tekst en commentaar, Eburon, Delft 1996
Koenegracht, Frank, Zwaluwstaartjes, De Bezige Bij, Amsterdam 1994
Kopland, Rutger
, Gedichten 1966-1999, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1999
Kopland, Rutger
, Het mechaniek van de ontroering, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1995
Kopland, Rutger
, Mooi, maar dat is het woord niet, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1998
Kopland, Rutger
, Jopie Huisman, De Toorts en Vribo, Haarlem 1995
Lao Tzu
, Tau-Te-Tsjing, Het boek van Weg en Deugd (vertaald en toegelicht door dr. J.J.L. Duyvendak), Uitgeverij De Driehoek, Amsterdam 1980
Lao Tzu
, Tao Te Ching, The Richard Wilhelm Edition. Arkana/PenguinGroup, London 1985
Lao Tzu, Tau-te tjing (vertaald uit Engels door Aleid C. Swierenga en Bé L. Dijkmeijer), Servire, Katwijk aan Zee 1987
Lao-Tzu
, Ta-Tao Ching (translated by Robert G Hendrikcs), Random Century Group, London 1991
Light, Andrew and Rolston III, Holmes
, Environmental Ethics, An Anthology, Blackwell Publishers, Oxford 2003
Lisboa, Eugénio and Taylor, L.C. (ed.)
, A Century Pessoa, Carcanet, Manchester 1997
Louv, Richard, Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder, Algonquin Books, Chapel Hill 2005
Lucebert, Verzamelde gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam 2002
MacFarlane, Robert, De laatste Wildernis, De Bezige Bij, Amsterdam 2008
Martelaere, Patricia, Taoïsme, De weg om niet te volgen, Ambo, Amsterdam 2006
Masao Abe, Zen en het westerse denken, Kok Agora Pelckmans, Kampen/Kapellen 1997
Mathews, Freya, The Ecological Self, Routledge, London 1991
Michel, K., Ja! Naakt als de stenen, Meulenhoff, Amsterdam 1989
Monk, Ray, Ludwig Wittgenstein, Het heilige moeten, Een biografie, Ooievaar, Amsterdam 1996
Naess, Arne
& Rothenberg, David, Ecology, community and lifestyle, Cambridge University Press 1989/2003
Naess, Arne
, Spinoza and the deep ecology movement, Mededelingen vanwege het Spinozahuis 67, Eburon, Delft 1993
Needham, Joseph/Colin A. Ronan
, The Shorter Science and Civilisation in China, Cambridge University Press, Cambridge, 1978
Nietzsche, Friedrich
, Afgodenschemering, Of hoe men met de hamer filosofeert (vertaald door Hans Driessen), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 1997
Nye, Andrea, Philosophy of Language: The Big Questions, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts 1998
Oger, Erik
, Jacques Derrida, Pelckmans/Kok Agora, Kapellen, Kampen 1995
Oosterling, Henk
, Radicale middelmatigheid, Boom, Amsterdam 2000
Our Common Future
Report of the World Commission on Environment and Development, (The Brundtland Report), Oxford, Oxford University Press, 1987
Palmer, Martin, Wat is Taoïsme?, Uitgeverij Kosmos, Utrecht 1993
Parkes, Graham
, Nietzsche and Asian Thought, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1991
Paz, Octavio, De boog en de lier, Meulenhoff, Amsterdam 1990
Pessoa, Fernando, Gedichten (vertaling en nawoord van August Willemsen). Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, Antwerpen 1991
Pine II, B. Joseph & Gilmore, James H, 'De Beleveniseconomie - Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium', Academic Service, Schoonhoven 2000
Rasch, Gerard en Van Hees, Annelies, Een maan door het koren, Deense poëzie van de twintigste eeuw, De Bezige Bij, Amsterdam 2000
Rolston III, Holmes, Environmental Ethics, in: The Blackwell Companion to Philosophy, 2nd ed., ed. Nicholas Bunnin and E., Tsui-James, Oxford 2003
Roothaan, Angela, Terugkeer van de natuur, De betekenis van natuurervaring voor een nieuwe ethiek, Uigeverij Klement, Kampen 2005
Rosenthal, Henry M., The Consolations of Philosophy: Hobbe's Secret; Spinoza's Way, Temple University Press, Philadelphia 1989
Russel, Bertrand, History of Western Philosophy, Routledge, London 1996
Schopenhauer, Arthur, De vrijheid van de wil, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1999
Schouten, Matthijs G.C., De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst, KNNV Uitgeverij, Utrecht 2001
Schouten, Matthijs G.C., Tussen Arcadië en wildernis
in: De zwijgende natuur, Natuurervaring tussen betovering en onttovering (red. Bart Voorsluis), Meinema, Zoetermer 2002
Schuyt, Kees, Spinoza, Het ecologische denken en de verandering van levensstijl, Mededelingen vanwege het Spinozahuis 68, Eburon, Delft 1993
Sluis, Jacob van, Heidegger - denkwegen en dwaalwegen, Uitgeverij Damon, Best 1997
Sluga, Hans en Stern, David G., The Cambridge Companion to Wittgenstein, Cambridge University Press, Cambridge 1996
Soontiëns, F.J.K, Natuurfilosofie en milieu-ethiek, Boom, Amsterdam 1993
Sorell, Tom, Descartes, Lemniscaat, Rotterdam 2004
Sperna Weiland, J., De mens in de filosofie van de twintigste eeuw, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam 1999
Spinoza, Ethica (vertaling Nico van Suchtelen), Wereldbibliotheek, Amsterdam 1979
Stambaugh, Joan, The Other Nietzsche, State University of New York Press, New York 1994
Stassijns, Koen en Strijtem
, Ivo van, De mooiste van de wereld, 300 gedichten van de 20ste eeuw samengebracht, Lanno/Atlas, Tielt 2000
Suzuki, D.T.
, Essays in Zen Buddhism, First and Second Series, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi 2000
Szymborska, Wislawa
, Uitzicht met zandkorrel (vertaald door Gerard Rasch), Meulenhoff, Amsterdam 1997
Szymborska, Wislawa, Poems New and Collected 1957-1997 (translated by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh)
Thomas, Dylan, Collected Poems (1934-1952), J.M. Dent & Sons LTD, London 1972
Thornton, Tim
, Wittgenstein on Language and Thought, Edinburgh University Press, Edinburgh 1998
Tooren, J van
, Haiku - Een jonge maan, Meulenhoff, Amsterdam 1974
Toorn, Willem van
, Leesbaar landschap, Querido, Amsterdam 1998
Tswang Tse, Rijdend op een wolk, Uitgeveij Karnak, Amsterdam 1978
Vergeer, Charles
, Eerste vragen: over de Griekse filosofie. SUN, Nijmegen 1990
Verhoeven, Cornelis
, Het medium van de waarheid, Ambo, Baarn 1988
Vermeersch, Etienne
, De ogen van de Panda, Een milieufilosofisch essay, Uitgerverij Marc van de Wiele, Brugge 1989
Vestdijk, S,
De glanzende kiemcel, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1991
Vroman, Leo
, Psalmen en andere gedichten, Querido, Amsterdam 1996
Vuyk, Kees
, Homo Volens, Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Nietzsche & Heidegger, Kok Agora, Kampen 1990
Vuyk, Kees
, De treurnis blijft, Essays over melancholie en verbeelding, Kok Agora, Kampen 1995
Watts, Alan W.
, The Way of Zen, Pelican Books, Hamondsworth 1972
Watts, Alan W., The Watercourse Way, Pelican Books, Hamondsworth 1975
Wittgenstein, Ludwig
, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge, London 1996
Wittgenstein, Ludwig
, Filosofische Onderzoekingen (vertaling Maarten Derksen en Sybe Terwee), Boom, Meppel, Amsterdam 1992
Wordsworth, William
, literatuuroverzicht
Wordsworth, Dorothy, literatuuroverzicht
Zhuang Zi, De volledige geschriften (vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper). Uitgeverij Augustus, Amsterdam, Antwerpen 2007
Zwart, Hub, Een vijver in Coolen, Maarten en Wal, Koo van der (red.), Het eigen gewicht van de dingen, Damon, Budel 2002
Zweerman, Theo, Spinoza's Inleiding tot de filosofie, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2006
Zweers, Wim, Participeren aan de natuur, Ontwerp voor een ecologisering van het wereldbeeld, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht 1995

De vertalingen van de buitenlandse poëzie en tekstfragmenten zijn van J. Bernlef (Lars Gustafsson), Thomas Buteo (Goethe), Maarten Derksen en Sybe Terwee (Wittgenstein), Hans Driessen (Nietzsche; Schopenhauer), Annelies van Hees en Gerard Rasch (Tove Meyer), Gerard Rasch (Wislawa Szymborska), Kristofer Schipper (Zhuang Zi), Aleid C. Swierenga en Bé L. Dijkmeijer (Lao Zi), Jacob van Sluis (Heidegger), Cornelis Verhoeven (Herakleitos), Dolf Verspoor (Pablo Neruda), August Willemsen (Fernando Pessoa), Hans Waleveld en Thomas Buteo (Dylan Thomas; Ted Hughes).

De afbeelding van de 'Eenzame visser op de rivier' linksboven en rechtsonder op de pagina's stamt uit de eerste helft van de 13e eeuw. Ze behoort tot de collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen en is gefotografeerd door Paul Schuurmans.

 

 

 
naar boven